2 thg 7, 2016

CHÚNG EM MONG…

Chúng em mong biển sạch
Để tàu thuyền lại lộng ra khơi
Đền bù bao nhiêu ăn cũng hết
Mong ai hãy giữ lấy lời!

Chúng em vẫn mong biển sạch
Biển bao dung nhưng mà nghiêm khắc
Không thể à ơi, cúi trốc là xong
Luật là luật, thần thiêng nhờ nghiêm trị…

Chúng em rất mong nước sạch
Để xanh trong tôm cá rông chơi
Dòng sông nào đã qua đời?
Biển khi nào hồi sinh đấy nhỉ?

Chúng em mong chính quyền minh bạch
Cho nắng trời soi tỏ muôn nơi
Chim tự do bay và cá tôm không chết oan tức tưởi
Cho lòng dân đón tiếng reo cười!

Chúng em mong những bàn tay thép
Những kẻ cố làm sai, vi phạm chớ nhẹ nhàng
Luật pháp lờn rồi vô phương cứu chữa
Bao lần cười xòa, chạch trốn lại lên thang!

Chúng em vẫn mong công bằng
Không bỏ sót tội phạm
Lòng tốt không dụng lạm
Đẻ chuột thoát thành tinh!

Chúng em mong trời xanh và nước sạch
Lời trao lời tín nghĩa trung trinh
Lá cây xanh và chồi non lại mọc
Chim trời cá biển hát với mẹ quê mình!

Chúng em mong những bàn tay sạch
Những tấm lòng minh bạch nắng trời soi
Biển hồi sinh, sông lại xanh trong mãi
Cho những chuyến tàu thuyền trĩu nặng tiếng cười vui!

1/7/2016
HỒ BÁ THÂM
--

Đổi mới công tác đào tạo nhân lực cho các khu công nghiệp, khu chế xuất ở nước ta hiện nay

Trong 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới (1986-2016), khu vực sản xuất công nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm và từng bước có sự phát triển. Đến nay, cả nước đã có khoảng 300 khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) được phân bổ ở hầu hết các tỉnh, thành phố, với hơn hai triệu người lao động đang làm việc.

Những năm gần đây, các KCN, KCX đã đóng góp hơn 80 tỷ USD kim ngạch xuất - nhập khẩu hằng năm, chiếm khoảng 35% tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong việc đưa đất nước ta sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành một nước có thu nhập trung bình, từng bước xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH).

Càng phát triển và hội nhập sâu, rộng với các nước trong khu vực và thế giới, yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho các KCN, KCX ngày càng cao. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020) được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua đã nêu rõ một trong ba đột phá chiến lược phát triển là: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ". Những nội dung quan trọng, cơ bản về lĩnh vực này cũng tiếp tục được phân tích, đề cập trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được coi là nền tảng cơ bản để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia, nhất là nguồn nhân lực phục vụ trong các KCN, KCX. Một trong những việc được pháp luật hóa định hướng này, đó là Quốc hội đã thông qua Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), hình thành hệ thống GDNN với ba cấp trình độ đào tạo là sơ cấp, trung cấp và cao đẳng, đồng thời hình thành ba loại cơ sở GDNN là trung tâm GDNN, trường trung cấp và trường cao đẳng. Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển nghề Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và Đề án Trường nghề chất lượng cao đến năm 2020, tạo cơ sở, nền tảng pháp lý cũng như hình thành các chính sách hỗ trợ phát triển dạy nghề ở nước ta.

Theo đó, hệ thống các trường nghề của nước ta đã được củng cố và phát triển mạnh mẽ, mạng lưới đào tạo nghề đã phủ kín toàn quốc. Tính đến tháng 12-2015, cả nước có 1.467 cơ sở đào tạo nghề; đội ngũ giáo viên dạy nghề là 40.615 người, cán bộ quản lý 11.662 người; cơ sở vật chất đã được đầu tư nâng cấp, nhất là các trường nghề chất lượng cao, góp phần quan trọng đào tạo nhân lực kỹ thuật, đáp ứng năng lực cạnh tranh của người lao động và của quốc gia. Các cơ sở dạy nghề đã bước đầu đạt được mục tiêu của Chiến lược phát triển nghề Việt Nam thời kỳ 2011-2020. Có 45 trường đã được kiểm định để triển khai Đề án đầu tư phát triển thành trường nghề chất lượng cao.

Trên cơ sở phát triển của các trường nghề, Tổng cục Dạy nghề đã xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho 190 nghề và đã ban hành 189 nghề, chuyển giao 18 bộ chương trình kỹ năng nghề cấp độ khu vực và quốc tế; xây dựng 82 bộ ngân hàng đề thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và đưa vào sử dụng 62 bộ; hình thành đội ngũ đánh giá viên được đào tạo cơ bản, có thể đảm nhận được nhiệm vụ đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động; cấp giấy chứng nhận cho 32 trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.
Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề vẫn còn nhiều yếu kém, bất cập. Việc kết nối giữa đào tạo với việc sử dụng lao động ở các doanh nghiệp còn hạn chế. Chất lượng và cơ cấu nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của thị trường lao động, nhất là ở các KCN, KCX. Nhiều lĩnh vực nghề giúp cho lao động xuất khẩu chưa được tập trung. Trong các cơ sở dạy nghề, mặc dù công tác chuẩn hóa đội ngũ giáo viên đã được chú trọng, nhưng vẫn còn một bộ phận khá lớn giáo viên chưa đạt chuẩn, nhất là về kỹ năng nghề và trình độ ngoại ngữ, tin học.

Vì những lý do kể trên, công tác tuyển sinh ở nhiều cơ sở dạy nghề rất khó khăn. Những năm gần đây tuy có tăng so với năm 2012 nhưng cũng chỉ đạt xấp xỉ kế hoạch đề ra và chủ yếu tập trung vào trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới ba tháng và chủ yếu chỉ tập trung ở năm thành phố lớn. Ở nhiều địa phương, công tác tuyển sinh rất khó khăn, thậm chí có nhiều trường “trắng” học viên. Sau 5 năm (2011-2015) thực hiện Chiến lược phát triển nghề, tỷ lệ tuyển sinh vào trung cấp nghề và cao đẳng nghề chỉ đạt 53,4% kế hoạch, trong khi nhu cầu công nhân có tay nghề cao ở các KCN, KCX còn rất lớn. Công tác xã hội hóa tài chính tuy đã có nhiều cải thiện nhưng chưa nhiều, nguồn chi cho GDNN vẫn chủ yếu là từ nguồn ngân sách Nhà nước.
Thực tế đó đã dẫn đến nhiều chỉ tiêu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đạt, trong khi lao động qua đào tạo ở trình độ cao lại đang chịu thất nghiệp ở mức cao và tăng lên rất nhanh (quý I-2016, 225.000 người có trình độ từ cử nhân trở lên bị thất nghiệp). Nhiều KCN chỉ có khoảng 20% số lao động được đào tạo có bằng chuyên môn kỹ thuật (chung là 17,9%, nông thôn là 11,2%); số lượng lao động Việt Nam đi ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng chủ yếu vẫn là lao động chưa qua đào tạo. Ở trong nước, khoảng 80% số người lao động trong khu KCN, KCX là lao động phổ thông. Những yếu kém nêu trên dẫn đến năng suất lao động thấp, sản xuất công nghiệp và giá trị các sản phẩm công nghiệp ở nước ta còn thấp xa so với các nước trong khu vực, dẫn đến khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trong môi trường toàn cầu hóa còn nhiều khó khăn, bất cập.

Trên thực tế, nhiều lao động sau khi đào tạo không đáp ứng được tay nghề của các doanh nghiệp, do đó nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không tham gia vào quá trình đào tạo nghề của nước ta và cũng không muốn nhận sinh viên tốt nghiệp, mặc dù họ luôn thiếu lao động có kỹ thuật. Nhiều doanh nghiệp tự đào tạo lao động, vì thiếu tin tưởng vào chất lượng của các cơ sở đào tạo mà chúng ta đang có.

Để khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo nghề, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trong những năm tới cần bám sát vào mục tiêu của Nghị quyết và nhu cầu của xã hội, tăng cường công tác dạy nghề, bảo đảm đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực trước mắt cũng như lâu dài cho các KCN, KCX. Trong đó, tập trung vào một số giải pháp sau đây:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GDNN theo hướng lấy người học làm trung tâm, coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Trong tương lai, GDNN vẫn được coi là một phương tiện quan trọng nhằm đạt được các mục tiêu cơ bản của xã hội, như đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, giảm thất nghiệp của thanh niên và tranh thủ mặt tích cực của toàn cầu hóa.

Hai là, đổi mới chính sách gắn kết cơ sở GDNN với các bên liên quan như cơ quan quản lý nhà nước về GDNN, đại diện giới chủ (VCCI) bảo đảm cho các hoạt động của hệ thống GDNN hướng vào đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động nói chung và của các KCN, KCX nói riêng. Điều này, giúp khắc phục tình trạng các cơ sở GDNN đào tạo tràn lan và chỉ đào tạo những thứ “mình có” mà không đào tạo những thứ “thị trường lao động cần” như lâu nay. Việc nâng cao khả năng quản lý của các cơ quan nhà nước sẽ giúp cho các cơ sở GDNN bảo đảm tính định hướng đúng đắn, minh bạch trong quá trình đào tạo…

Ba là, đổi mới cơ chế tài chính, huy động mạnh mẽ sự tham gia đóng góp của xã hội vào quá trình đào tạo, nhất là đóng góp của người học và của các đơn vị sử dụng lao động. Vốn đầu tư cho GDNN của nước ta chỉ mới chiếm khoảng 6,6% trong tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo, trong khi sự đóng góp từ bên ngoài cũng còn rất thấp (chiếm 36,8%). Các cơ sở sử dụng lao động gần như coi việc đào tạo nghề là nhiệm vụ của Nhà nước cho nên ít quan tâm đến đóng góp kinh phí đào tạo nghề. Đó cũng là nguyên nhân làm cho các cơ sở GDNN thiếu năng động trong quá trình đào tạo. Do thiếu vốn, không đủ cho nhu cầu cho nên nguồn chi đào tạo nghề thường không tới ngưỡng cần thiết, dẫn đến sự đầu tư dàn trải, thời gian đầu tư bị kéo dài quá mức, nhất là đầu tư cho các trường nghề trọng điểm, vừa làm giảm hiệu quả đầu tư tài chính, vừa xảy ra tình trạng yếu kém về chất lượng đào tạo.

Bốn là, chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong GDNN. Nghị quyết 29-NQ/TW nêu rõ: “Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước”. Thể chế hóa quan điểm của Đảng, Chính phủ đã phê duyệt Đề án Hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020, với mục tiêu chung, phát triển một số cơ sở dạy nghề đến năm 2020 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và dạy nghề tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của các nước; tiến tới công nhận văn bằng, chuyển đổi tín chỉ và kỹ năng nghề giữa Việt Nam với các nước ASEAN và các nước khác trên thế giới…

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền GDNN gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về giáo dục, làm cho các cấp, các ngành và người dân, nhất là thanh thiếu niên hiểu được tầm quan trọng của GDNN. Trong đó, chú trọng tuyên truyền những đổi mới về chủ trương, chính sách, pháp luật về GDNN; những nội dung đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, như đổi mới chương trình và phương pháp dạy và học; hình thức và phương pháp tuyển sinh, thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo, GDNN; hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, GDNN; phân luồng và định hướng GDNN ở giáo dục phổ thông; công tác quản lý, trách nhiệm của các cơ sở GDNN…

Giáo dục nghề nghiệp tồn tại trong quá khứ, ngày hôm nay và trong tương lai vẫn với tầm quan trọng đặc biệt như là một lĩnh vực có trách nhiệm cải cách xã hội, là đòn bẩy hiện đại hóa nền kinh tế của một đất nước và để đạt được mức thu nhập cao trên một đầu người. Vì vậy, mọi sự quan tâm đổi mới công tác GDNN đều hữu ích cho sự phát triển và hội nhập hiện nay của chúng ta.

TS BÙI THẾ ĐỨC 
(Báo Nhân Dân điện tử ra ngày thứ sáu 1/7/2016)

1 thg 7, 2016

Chương trình đại học chuẩn Nhật thu hút nhờ đảm bảo đầu ra


Hơn 1.200 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đang có nhu cầu cao về nguồn nhân lực vừa giỏi chuyên môn vừa giỏi tiếng Nhật.

Nắm bắt điều đó, nhiều trường đại học liên kết với các công ty Nhật để đảm bảo đầu ra cho sinh viên.

Chương trình đại học chuẩn Nhật Bản do Viện Công nghệ Việt - Nhật (VJIT) - Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) hợp tác với Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản và các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản xây dựng. Chương trình nhằm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có tác phong làm việc chuyên nghiệp và am hiểu văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản cho các công ty, tập đoàn Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam và tại Nhật Bản.

Chuong trinh dai hoc chuan Nhat thu hut nho dam bao dau ra - Anh 1
Chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản của HUTECH đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Đào tạo nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp

Với hơn 20 năm xây dựng và phát triển, HUTECH là một trong những trường đại học có chất lượng tốt, điểm đến tin cậy để các đại học, học viện uy tín trên thế giới hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên: ĐH Lincoln (Mỹ), ĐH Cergy-Pontose (Pháp), ĐH VIA - TEKO (Đan Mạch)… HUTECH liên tục hợp tác đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước.

Theo thỏa thuận giữa Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản và HUTECH, VJIT sẽ đào tạo và cung cấp mỗi năm khoảng 1.000 kĩ sư, cử nhân chất lượng cao ở các lĩnh vực: kinh tế - quản trị, kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - mỹ thuật.

Chương trình được tài trợ bởi các doanh nghiệp

Nhằm tìm kiếm được những đồng sự ưng ý nhất, Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình theo học chương trình. Hiệp hội tài trợ cho tất cả sinh viên của chương trình học bổng trị giá 30 triệu đồng để đạt trình độ tiếng Nhật tối thiểu tương đương N3, đảm bảo giao tiếp tốt trong công việc.

Chuong trinh dai hoc chuan Nhat thu hut nho dam bao dau ra - Anh 2
Chương trình đào tạo được xây dựng theo đúng chuẩn của Đại học Công nghệ Kanazawa.

Theo học chương trình, sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp với chương trình đào tạo được xây dựng theo đúng chuẩn của Đại học Công nghệ Kanazaw. Đây là một trong những đối tác chính của VJIT, trường đại học đứng thứ hai Nhật Bản về chất lượng và hiệu quả đào tạo (kết quả bình tuyển xếp loại đại học của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản - theo Sunday Mainichi, tờ báo uy tín số 1 Nhật Bản, số ra ngày 4-11/1/2015). Giảng viên của chương trình là các giáo sư, chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản và Việt Nam đã được kiểm định về năng lực và phương pháp giảng dạy. Sĩ số lớp học khoảng 30 người/lớp cho phép sinh viên và giảng viên dễ dàng tương tác trực tiếp, việc trao đổi, thảo luận, làm việc theo nhóm được phát huy tối đa.

Ngoài ra, sinh viên được học một số môn chuyên ngành bằng tiếng Nhật, giúp sinh viên tiếp cận những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, kinh tế của Nhật Bản chuyên sâu bằng chính ngôn ngữ bản địa. Ngoài ra, chương trình còn có các môn học về văn hóa ứng xử, phương pháp và tác phong làm việc với người Nhật để sinh viên rèn luyện thái độ chuyên nghiệp, dễ dàng hòa nhập với môi trường làm việc quốc tế, vì người Nhật vốn nổi tiếng về tính nguyên tắc trong công việc.

Đảm bảo cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên

Không chỉ đồng hành trong đào tạo, Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản cam kết hỗ trợ liên tục để mang đến cho sinh viên những cơ hội tốt nhất về thực tập, việc làm.

Trong suốt quá trình học, sinh viên thường xuyên được tham gia các chương trình hội thảo chuyên đề, sinh hoạt học thuật do các chuyên gia hàng đầu đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản. Đặc biệt, vào năm cuối, sinh viên được trải nghiệm học kỳ doanh nghiệp 4 tháng tại các doanh nghiệp Nhật Bản để hoàn thiện kiến thức, kỹ năng trong môi trường làm việc thực tế. Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản cho biết, họ sẵn sàng tuyển dụng sớm những ứng viên tiềm năng thông qua các hoạt động này ngay khi chưa tốt nghiệp.

Chuong trinh dai hoc chuan Nhat thu hut nho dam bao dau ra - Anh 3
Ngài Hayashi Motoo - Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đánh giá cao mô hình đào tạo của HUTECH.

Ngài Hayashi Motoo - Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản trong chuyến thăm và làm việc tại HUTECH vào tháng 3 năm nay đã đánh giá cao mô hình đào tạo này. Ông tin tưởng đây sẽ là nơi cung cấp nguồn nhân lực trẻ Việt Nam có đủ năng lực, tài năng đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp Nhật Bản, hỗ trợ đắc lực cho quá trình hợp tác Việt - Nhật và “tạo động lực để phát huy hiệu quả của Hiệp định TPP”.

Chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản tuyển sinh theo hai phương thức:

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Thí sinh đạt điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển học bạ THPT theo điểm năm lớp 12: Thí sinh có điểm TB năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

Theo Zing30 thg 6, 2016

Chèng ơiCháu học ở thành phố, lần về thăm quê đem cả cô người yêu cùng về.

Ngoại mừng ra mặt, lo lắng từ chỗ ngủ, bữa ăn sao cho cháu thật vui lòng .

Ở quê, câu chữ khó diễn đạt, một tiếng ngoại cũng chèng ơi… Đứa cháu tỏ vẻ không bằng lòng, kéo ngoại ra hè bảo ngoại đừng gọi câu ấy nữa, nghe quê lắm. Ngoại cười hiu hắt. Và từ đó ngoại ít nói hơn. Nhớ thủa nhỏ mỗi khi cháu ngã té đau, biếng ăn một chút, ngoại kêu lên hai tiếng "chèng ơi". Kêu riết thành quen.

Theo MaxReading.com 29 thg 6, 2016

Những thực phẩm không bao giờ được kết hợp cùng thịt lợn


Những thực phẩm không bao giờ được kết hợp cùng thịt lợn - các bà nội trợ hãy nhanh tay lưu lại.

Trong chế biến món ăn, có một số thực phẩm khi “kết bạn” với thịt heo sẽ tạo nên những món ăn ngon, hấp dẫn. Ngược lại, cũng có những thực phẩm khi nấu cùng sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe mà bạn cần biết và ghi nhớ.

thực phẩm không kết hợp cùng nhau
Thịt lợn không nên kết hợp với thịt bò.

Những thực phẩm không nên ăn kèm thịt lợn

Thịt bò

Theo cuốn “Ẩm thực đời nhà Thanh” truyền lại thì thịt lợn và thịt bò không nên chế biến trong cùng một món ăn. Thịt lợn tính hàn còn thịt bò lại tính ôn, ích khí, chính vì vậy chúng tương khắc nhau, hạn chế thế mạnh của nhau, làm giảm giá trị dinh dưỡng của mỗi loại thực phẩm.

Gừng sống

Theo lương y Bùi Hồng Minh, thịt lợn có tính thủy, gừng sống có tính hỏa, khi ăn vào sẽ xảy ra hiện tượng thủy hỏa tương khắc, sinh chứng phong thấp, có thể xảy ra hiện tượng nổi các nốt đen ở mặt.

Cách chữa: Lấy một nắm lá dâu non luộc lấy nước uống sẽ khỏi.

Thịt trâu

Thịt trâu có tính hàn. Khi ăn cùng thịt lợn sẽ sinh tính ngưng trệ sinh chứng Bạch thốn trùng “Sán sơ mít”.
Cách chữa: Lấy lá dâu đun nước uống sẽ khỏi.

Đậu tương

Theo quan niệm của các nhà dinh dưỡng hiện đại cho rằng, thịt lợn và đậu tương không nên cùng kết hợp khi chế biến món ăn. Đậu tương là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng với 60 - 80% là phốt pho. Nguyên tố này rất thích hợp khi kết hợp với protein (trong trứng) tuy nhiên nếu kết hợp đậu tương với các thực phẩm như thịt lợn, thịt cá thì chúng lại có ảnh hưởng không có lợi tới những loại thực phẩm đó.

Cụ thể khi kết hợp chế biến đậu tương với thịt lợn trong cùng một món ăn, hàm lượng phốt pho trong đậu tương có khả năng làm giảm giá trị dinh dưỡng của thịt lợn, đặc biệt là khi thịt càng nạc.

Thịt dê

Thịt dê có tính hàn. Khi kết hợp với thịt lợn sẽ sinh khí trệ sinh đờm.

Cách chữa: Lấy lá dâu đun nước uống sẽ khỏi.

Quả mơ

Thịt lợn và mỡ lợn rất kỵ khi ăn cùng quả mơ. Quả mơ tính chua, liễm, thịt mỡ lợn tính ngọt lạnh. Nếu chẳng may ăn phải sẽ sinh ra tả lỵ.

Cách chữa: Lấy quả mơ đất cháy hòa với nước nóng uống sẽ khỏi bệnh.

Rau mùi

Trong Đông y, rau mùi có tính tân tán, thịt lợn có tính ngưng trệ. Hai thứ xung khắc nhau, khi kết hợp ăn cùng sẽ sinh đau quặn ở xung quanh rốn.

Cách chữa: Lấy gừng gió đun nước uống.

Gỏi cá và dấm thanh

Gỏi cá sinh lãnh, thịt lợn hàm hàn, dấm thanh chua liễm. Nếu ăn phải 3 thứ liền nhau sẽ sinh ra chứng kiết lỵ hoặc đau bụng hoắc loạn, thượng thổ (mê mỏm), hạ tả (ỉa chảy).

Cách chữa: Lấy cam thảo đun uống nước ngay mới khỏi bệnh.

Giá đỗ

Có khoảng 2,5mg đồng trong 100gr gan lợn. Bên cạnh đó, giá đỗ lại chứa nhiều vitamin C. Khi xào giá đỗ cùng với gan lợn, trong thời gian tiêu hóa, vitamin C sẽ bị ô-xy hoá. Giá sẽ biến thành chất bã, không còn giá trị dinh dưỡng nữa.

Thu Thu (TH)

Theo Khỏe & ĐẹpĐể chúng mình mãi bên nhau!Có lẽ thân thương nhau rồi
Anh em mình chỉ “bốc” nhau mãi thôi
Lẽ nào cứ che dấu hoài khuyết điểm
Trắng đen cứ mập mờ, bệnh tình yếu kém
Ta vốn duy tình, trăm cái lý nhằm chi
Bệnh cứ dấu che, không dám vào bệnh viện
Sợ gặp bác sĩ thêm bệnh nó lộ ra
Em ơi, có lẽ nào thương nhau kiểu ấy à?
Nên cứ quanh co “lý do to hơn mục đích”
Vì cái nọ cái kia không phải chính mình
Phải là chịu ơn nhau rồi thì cứ che với chắn
 Cái kim lâu ngày nó sẽ lòi ra
Trước nắng trời ai cũng nhìn rõ mặt
Vải thưa dầy nào che được mắt nhân dân
Chỉ trong đêm mới dễ dấu che khiếm khuyết,
Sợ thuốc đắng làm sao dã tật
Dấu bác sĩ hoài ta có nên chăng
Bình tâm em, lắng nghe mình lắng nghe bè bạn…
Ta tự nội soi mình phòng bệnh từ xa
Có nghe chăng tiếng vọng đất quê nhà
Dân khô khát đói thông tin, đói từng giọt nước
Có nghe chăng đất trời góp gió dư luận từ xa
Ta muốn bão đến chăng hay tháo từng ngọn gió
Có lẽ nào để bệnh nặng thêm lên
Dẫu ta biết đâu là giới hạn
Đâu giận đâu thương đâu lưỡi phải uốn mềm
Ai bảo phê bình là mất đoàn kết?
Lẽ nào lương tâm không cắn rứt
Có tai như điếc có mắt như mù có miệng như câm
Sao thấy nhà dơ không quét
Không tắm rửa làm sao trong sạch
Chịu bao đau đớn gạo như bông
Nên bao dung mà nghiêm khắc
Không minh bạch làm sao sáng tỏ niềm tin
Sợ phê bình nhau rồi mất mặt!?
Nhưng em hỡi dẫu cuối đời tóc bạc
Có lẽ nào tinh thần chiến sĩ cũng tan tành
Chân long gân, chỉ muốn được yên bình!?
Dĩ hòa vi quý mãi nên chăng?
Bệnh tình dấu che là phình to, bất cập
Chịu đau một lần, da liền lại đẹp
Mất lòng trước sẽ được lòng sau
Để chúng mình mãi mãi ở bên nhau!

Hồ Bá Thâm28 thg 6, 2016

Cần có chính sách giữ chân cán bộ giỏi


Thực trạng, cán bộ, công chức sau khi được cơ quan cử đi đào tạo rồi bỏ việc là vấn đề phổ biến hiện nay, cán bộ, công chức sau khi đào tạo xong sẵn sàng bỏ một khoản tiền để bồi thường kinh phí đào tạo và chuyển nơi công tác. Vì sao lại xuất hiện tình trạng nêu trên?

Can co chinh sach giu chan can bo gioi - Anh 1
Ảnh minh họa (internet).

Tôi có một người bạn, anh ấy cũng công tác trong cơ quan nhà nước, sau khi cử đi học xong lớp thạc sĩ chuyên ngành luật học, thì anh ấy bỏ việc cơ quan và nhận lời làm việc cho một công ty lớn với mức lương 20 triệu đồng/tháng sau khi thương lượng mức bồi hoàn và thực hiện bồi hoàn kinh phí đào tạo cho cơ quan nhà nước.

Hôm trước, tôi có dịp gặp lại anh bạn, tôi hỏi: “vì sao anh bỏ việc cơ quan nhà nước mà ra ngoài làm cho công ty”. Anh bảo: “vì lương thấp, điều kiện làm việc không có tính cạnh tranh nên ra ngoài làm, tuy hơi buồn nhưng vì cuộc sống nên chấp nhận”. Thực trạng, cán bộ, công chức sau khi được cơ quan cử đi đào tạo rồi bỏ việc là vấn đề phổ biến hiện nay, cán bộ, công chức sau khi đào tạo xong sẵn sàng bỏ một khoản tiền để bồi thường kinh phí đào tạo và chuyển nơi công tác. Vậy, vì sao lại xuất hiện tình trạng trên, chúng ta đang thực hiện việc thu hút người tài và giữ chân người tài chưa thực hiện đến đâu thì nay lại lo giữ chân cán bộ, công chức?

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp tuyển nguồn lao động chủ yếu là lôi kéo cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước và sẵn sàng trả với mức lương gấp 5, gấp 6 hoặc gấp mười để cán bộ, công chức có thể làm việc cho doanh nghiệp.

Lý do, là công chức được đào tạo trong cơ quan nhà nước, nắm rõ hệ thống quản lý cũng như các thủ tục hành chính mà doanh nghiệp rất cần để quản lý và điều hành hoạt động doanh nghiệp, ngoài ra phải kể đến đó là mối quan hệ giữa cán bộ, công chức trong các cơ quan ban, ngành với nhau..., đặc biệt là công chức được đào tạo các ngành Luật học, kinh tế... Đối với cơ quan nhà nước có thể nhận thấy nguyên nhân công chức rời bỏ cơ quan nhà nước để xin ra ngoài, có thể kể đến một vài nguyên nhân như: Nhà nước chậm cải cách chế độ tiền lương; tính cạnh tranh, đánh giá và quyền lợi của sản phẩm công việc chưa cao; thăng tiến theo kiểu tre già măng mọc...là những rào cản ảnh hưởng rất nhiều đối với công chức hiện nay.

So với doanh nghiệp, cái doanh nghiệp họ cần là phải năng động, hiệu quả, năng suất sản phẩm lao động...môi trường này tạo cho người lao động không ngừng vươn lên trong công việc, nếu đáp ứng thì họ có thể nhận những lợi ích vật chất cao gấp nhiều lần so với làm việc trong cơ quan nhà nước.

Việc cán bộ, công chức bỏ việc sau khi được nhà nước cử đi đào tạo là một trong những vấn đề cần phải được quan tâm, là thực trạng rất cần giải pháp khắc phục. Chuyện “chảy máu chất xám” nếu không được quan tâm khắc phục, sau một thời gian nữa sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn nhân lực được nhà đào tạo và chuẩn bị, sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước ở các cấp. Vì vậy, việc tiếp tục thực hiện thu hút nhân tài, giữ chân nhân tài hiện nay, song song với đó, còn có một nhiệm vụ quan trọng và không được xem nhẹ, đó là giữ chân cán bộ, công chức.

Đỗ Văn Nhân - Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum

(Báo Lao Động, 6/2016)Thông tin từ ISSTH

Thông tin tổng hợp

Diễn đàn trí thức

Nhân tài

Nghiên cứu khoa học

Nguồn nhân lực

Sức khỏe cộng đồng

Đào tạo

Sách hay cần đọc

Giới thiệu thơ

Thư giãn vài phút

Truyện cực ngắn